Adatvédelem
Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Perfect Profil Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6722 Szeged, Béke utca 1. fszt. 1. Telephely: 6722 Szeged, Béke utca 2. B. ép. cégjegyzékszám:06-09-006783, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.perfectprofil.hu valamint a www.szakdolgozatkell.hu weboldalakat bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, álláskeresők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (az info@perfectprofil.hu vagy hmvhelynyomda@gmail.com e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel, megrendelés során a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A kapcsolatfelvétel, megrendelés során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.
A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.
Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@perfectprofil.hu e-mail címen  vagy fióktelepünk hmvhelynyomda@gmail.com e-mail címén keresztül.

A weboldalt üzemeltető  Perfect Profil Szolgátltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Perfect Profil Szolgátltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 06-09-006783
Székhely: 6722 Szeged, Béke utca 1. fszt. 1.
Telephely: 6722 Szeged, Béke utca 2. B. ép.
Fióktelep: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy utca 21.
Adószám: 11981512-2-06
E-mail cím: info@perfectprofil.hu
Fióktelep e-mail címe: hmvhelynyomda@gmail.com

A Weboldal tárhelyszolgáltatója (tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó):
Név: C-Host Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Cégjegyzékszám: 01 09 961790
Adószám: 23358005-2-43
E-mail: info@c-host.hu

Az elektronikus levelezőrendszer szolgáltatójának (Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó) adatai:
név: Google LLC (“Google”)
székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.
Telefonszám: +1 650-253-0000

AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK

I. Kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez megadott adatok

1.) A kezelt személyes adatok köre:
A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel, nyomdai szolgáltatás megrendelése érdekében az alábbi személyes adatokat szükséges megadni: név, telefonszám
A „Kapcsolat-Anyagleadás” felületén a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.  

2.) A fenti adatok célja:
Az érdeklődő, megrendelő beazonosítása, kapcsolatfelvétel a tájékoztatás, megrendelés teljesítése érdekében.

3) Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Megrendelés, nyomdai szolgáltatási szerződés létrejötte esetén a fenti adatok megadása és kezelése az ügyféllel létrejött nyomdai szolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kapcsolattartó vonatkozásában továbbá a nyomdai szolgáltatási szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

4) Az adatkezelés ideje:
A fentiekben megjelölt adatokat abban az esetben, ha nem jön létre nyomdai szolgáltatásra szerződés, a Társaság 15 munkanapon belül törli.

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel, megrendeléssel összefüggésben nyomdai szolgáltatási szerződés jön létre, A társaság a fentiekben megjelölt adatokat a nyomdai szolgáltatási szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év  időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése
A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
Az érintett kérelmére a Társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.
Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére a Társaság törli a kapcsolatfelvétel, megrendelés során megadott adatokat, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel, megrendelés alapján a nyomdai szolgáltatási szerződés létrejött és a kapcsolatfelvétel, megrendelés során megadott adatok a nyomdai szolgáltatási szerződés lényeges elemének, létrejöttének igazolása miatt szükségesek, ez esetben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján a Társaság az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Partner további hozzájárulása nélkül is kezelheti: " amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Amennyiben a Felhasználó adata a kérelem ellenére nem törölhető, Társaságunk az érintett adatot zárolja.

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

e) Szolgáltató eljárása
Felhasználó az 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a Szolgáltató (adatkezelő) fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve a fenti mérlegelése alapján törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.
Társaságunk a fenti határidőben a helyesbítésről, törlésről, zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése
A Társaság a Felhasználó által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel, megrendelés során megadott adatokat elektronikusan az elektronikus levelezőrendszerében, a Google LLC Alkalmazásszolgáltató Adatfeldolgozó tárhelyén tárolja Az adatfeldolgozó és a társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, jelszó)

Kapcsolatfelvétel, értesítés céljából a szerződés teljesítéséig az ügyfél nevét, telefonszámát a társaság a mobiltelefonjain is tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatokat biztonságosan tárolja (pl. belépési kód)
Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, kizárólag Társaságunk munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez, a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át, kivéve:
- a megrendelést jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak. (adóeljárás esetén)
Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

- a megrendelést Társaság könyvelője részére könyvelés céljából
Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

- a megrendelést az ebből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
Az adattovábbítás a Társaság. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

- Abban a valószínűtlen esetben, ha Társaságunk átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.
Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont
Felhasználó „Kapcsolat-Anyagleadás” felületen a fenti adatok megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.


II. Számlázással összefüggő adatkezelés

1) A kezelt személyes adatok köre:
A társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító.

2) Az adatkezelés célja:
A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

3)Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés  a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

4) Az adatkezelés ideje:
A társaság a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.
A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: "A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

5) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése
Az érintett kérelmére a társaság tájékoztatást ad az érintett társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a társaság költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
Az érintett kérelmére a társaság a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.
Érintett kérheti, hogy a társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17.§ (3) bekezdése alapján a Társaság az érintett fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles teljesíteni, a fenti adatokat a Partner további hozzájárulása nélkül is kezelheti: "amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem esetén a társaság az érintett adatot zárolja.
Az érintett kérelmére a társaság a kért adatokat zárolja.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
A fenti – jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokra vonatkozóan érintett tiltakozását a társaság nem teljesíti.

e) A társaság eljárása
Az érintett 5 a)-d) pont szerinti kérelmét a társaság fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.  

A társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről vagy annak elutasításáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:
A társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett tiltakozásának megalapozottságát a társaság megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése
A társaság a kiállított számlában szereplő adatokat Magyarországon papír alapon a Társaság 6722 Szeged, Béke utca 1. fszt. 1. szám alatti székhelyén, 6722 Szeged, Béke utca 2. B. ép. szám alatti telephelyén, 6800 Hódmezővásárhely,Andrássy utca 21. szám alatti fióktelepén tárolja. Adatfeldolgozó és Adatkezelő köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (zárható fiók)

Az adatokhoz kizárólag a társaság fér hozzá, kizárólag a társaság munkatársai kezelik azokat.

A társaság az érintett számlában szereplő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve:
- társaság könyvelője részére könyvelés céljából
Az adattovábbítás a társaság jogi kötelezettségének teljesítése és jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) és f) pontja)

- jogszabályi kötelezettség alapján a NAV részére (adóeljárás esetén)
Az adattovábbítás a társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja)

- A társaság ügyféllel kötött nyomdai szolgáltatási szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére
Az adattovábbítás a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)
- Abban a valószínűtlen esetben, ha a társaság átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a társaságból más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti a társaság által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy azokat a jelen Szabályzat szerint a társaság kezeli.
Az adattovábbítás a társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Az adatátadásra hozzájárulás alapján kerül sor abban az esetben, ahol jogszabály más jogalapot nem határoz meg. Érintett a megrendeléssel, nyomdai szolgáltatási szerződés megkötésével (történjen az szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással) az adatok fentiek szerinti továbbítását is tudomásul veszi és elfogadja.

III. Közösségi oldal

A Társaság a Perfect Profil Gyorsnyomda – Fénymásoló Szalon facebook profilt és a https://twitter.com/GyorsnyomdaPP twitter profilt üzemelteti.
A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
A twitter adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://twitter.com/en/privacy

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Twitter közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook,Twitter közösség oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
2. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

IV. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:
- adatfeljegyzés
- a felhasználó azonosítása
- a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
- a szolgáltatás hatékonyságának növelése
- a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
- értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
- a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.
Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges.
A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása , a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

V. Kiskorúak adatkezelése

A társaság 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést. Amennyiben a társaság tudomására jut, hogy a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adta meg a fentiekben megjelölt Weboldalon, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat a társaság 3 munkanapon belül törli

VI. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:
Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

VII. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.
Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.
Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.

Digitális nyomda, fénymásolás, nyomtatás, mérnöki másolás, szakdolgozat kötés, szkennelés, laminálás, bélyegzőkészítés.

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől péntekig 8:30-16:30